Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Walk in Shop Online zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Walk in Shop Online worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Walk in Shop Online ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 

2.1 Alle aanbiedingen van Walk in Shop Online  zijn vrijblijvend en Walk in Shop Online  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6. 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Walk in Shop Online.

Walk in Shop Online  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Walk in Shop Online dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, incl. BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

3.2 Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie indien het leveringen binnen Nederland betreft, en vooraf  indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

3.3 Betaling kan via IDEAL, overboeking of eenmalige machtiging.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Walk in Shop Online  gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Walk in Shop Online.

Artikel 4. Levering 

4.1 De door Walk in Shop Online  opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Walk in Shop Online  verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door
Walk in Shop Online geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

6.2 Walk in Shop Online  garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Walk in Shop Online  daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven. 

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Walk in Shop Online  de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan Walk in Shop Online  te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. De retourzending geschiedt op verantwoordelijkheid van de afnemer. Walk in Shop Online kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de retourzending. 

Artikel 8. Garantie 

8.1 Indien Walk in Shop Online  producten aan de afnemer levert, is Walk in Shop Online  nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Walk in Shop Online  ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. 

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Walk in Shop Online  na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Walk in Shop Online  in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie 

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Walk in Shop Online, dan wel tussen Walk in Shop Online en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Walk in Shop Online, is Walk in Shop Online  niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Walk in Shop Online.

Artikel 10. Overmacht 

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Walk in Shop Online  ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Walk in Shop Online  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Walk in Shop Online  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen 

11.1 Indien u aan Walk in Shop Online  schriftelijk opgave doet van een adres, is Walk in Shop Online  gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Walk in Shop Online  schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 

11.2 Wanneer door Walk in Shop Online  gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Walk in Shop Online  deze Voorwaarden soepel toepast. 

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met  Walk in Shop Online in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Walk in Shop Online  vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

11.4 Walk in Shop Online  is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Walk in Shop Online

KVK nummer: 06089124

BTW nummer: 807605517B01